Bộ phim được thực hiện bởi Nick DenBoer, Canada, 2019.
Sản xuất bằng Cinema 4D kết hợ với Octane. Âm nhạc được tạo bằng Cubase.