Đây là Mary & Feinobi hóa trang thành Joker của diễn viên Joaquin Phoenix, với bộ đồ được tạo ra bởi Toph Cosplay / Art và ảnh của FOTO Roman ierny.

Nguồn: kotaku